Política de privacidade

No noso despacho consideramos valores primordiais a confidencialidade e seguridade dos datos que nos facilitan os nosos clientes e os usuarios da nosa páxina web, garantindo a privacidade en todo momento. Así mesmo, a subministración de datos persoais a través do noso formulario web require unha aceptación expresa da nosa política de privacidade.

A seguir, proporcionámoslle toda a información necesaria en relación co tratamento dos datos persoais solicitados, en cumprimento do Regulamento (Unión Europea) 2016/679, do 27 de abril:

Responsable de tratamento:

IDENTIDADE: José Esperante Agra (en diante claim&loyaltySociety)

DNI: 44840883Z

EMAIL: info@claimloyaltysociety.com

DIRECCIÓN POSTAL: Avenida de Vilagarcía n.º 13, entreplanta, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

Finalidade de tratamento:

Tratamos a información que nos facilitan os nosos clientes e usuarios co remate de xestionar a relación contractual de arrendamento de servizos existente entre estes e os profesionais que integran claim&loyaltySociety, e co obxectivo de cumprir as obrigacións contables e fiscais que derivan da prestación do servizo aos nosos clientes.

En ningún caso cederemos os seus datos persoais a outras persoas ou entidades sen o seu consentimento previo.

Prazo de conservación:

Os datos proporcionados polos clientes conservaranse en canto estes manteñan unha relación contractual co noso despacho. Unha vez rematada dita relación, manteranse bloqueados o tempo estritamente necesario que esixa a normativa legal aplicable, momento no cal se procederá á súa eliminación.

En calquera caso, será o mínimo necesario esixido pola lexislación aplicable vixente.

Base legal do tratamento:

A base legal para o tratamento dos datos de clientes é a relación de arrendamento de servizos que lle une ao profesional ao que encomende a defensa dos seus intereses. O cliente está obrigado a facilitar os datos persoais necesarios para a correcta prestación do servizo contratado.

Os datos persoais que tratamos dos clientes e usuarios son achegados directamente polo/a solicitado/a e son imprescindibles para a defensa dos seus intereses.

Destinatarios dos datos:

Soamente comunicaremos os seus datos a terceiros naqueles casos que exista unha obriga legal en materia fiscal, financeira, prevención de fraude ou branqueo de capitais, seguridade social ou outras impostas por organismos de supervisión ou autoridades de control. Así mesmo, tal e como figura na nosa política de cookies, poderemos ceder datos de carácter técnico dos usuarios da nosa web a entidades provedoras de servizos tecnolóxicos.

Dereitos que lle asisten:

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos ou a súa supresión.
  • Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais, nese caso unicamente serán utilizados para o exercicio ou defensa dos seus intereses.
  • Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, agás que por motivos lexítimos ou polo exercicio de accións legais sexa necesario continuar o tratamento dos mesmos.
  • Dereito á portabilidade dos datos, isto é, a transmitir os datos relativos ao solicitado a outro responsable de tratamento.

O solicitado poderá exercitar estes dereitos mediante o envío dun correo electrónico á seguinte dirección: info@claimloyaltysociety.com

Datos de terceiros:

No caso de que vostede nos proporcione Datos Persoais de terceiras persoas, recoñece que conta coa autorización expresa (ou calquera outro tipo de consentimento válido de acordo ao establecido no Regulamento ).