Traballa en claim&loyaltySociety

Por que claim&loyaltySociety?

As persoas que desenvolven a súa carreira profesional dentro de claim&loyaltySociety son o motor do despacho e eríxense como imprescindibles para prestar un servizo de calidade, de tal forma que deles depende a consecución de obxectivos e a satisfacción das persoas, entidades e institucións que requiren os seus servizos.

Á súa vez, son parte activa e indispensable na nosa aposta pola xestión do talento e a responsabilidade. Cada un dos casos que tramitamos, nacen e desenvólvense grazas a un equipo humano que fai do seu traballo a excelencia.

Estamos orgullosos do talento do noso equipo e tentamos facer que este sentimento sexa recíproco, motivo polo cal levamos a cabo unha política de recursos humanos que recolle valores tradicionais da organización á vez que integra as ferramentas máis modernas na xestión de persoas.

Entre as accións ás que prestamos atención destacan:

W

Integración das persoas.

W

Xestión da diversidade.

W

Plan de igualdade: ofrecemos as mesmas oportunidades tanto a homes como a mulleres. Isto constitúe un alicerce fundamental no quefacer diario e velamos para que en todos os procesos utilícense os mesmos criterios con independencia do xénero.

W

Saúde e seguridade laboral: proporcionamos formación e información a todos os nosos colaboradores sobre cuestións de seguridade, hixiene, ergonomía e psicosociología no traballo.

W

Conciliación da vida persoal e laboral: poñemos en práctica iniciativas que permiten alcanzar un equilibrio adecuado e unha mellor compatibilidade entre ambas as facetas.

Que busca claim&loyaltySociety?

Avogados con experiencia

Valoramos a incorporación de profesionais que consolidaron a súa experiencia no ámbito privado ou na Administración Pública e que enriquecen e achegan novas perspectivas á práctica diaria da profesión.

Os requisitos solicitados son: experiencia acreditada na área en cuestión, nivel alto de inglés e unha definida orientación á excelencia que nos permita continuar co trato de calidade que a despacho ofrece a cada un dos seus clientes.

Se non houbese unha vacante adecuada ao teu perfil, podes presentar unha autocandidatura enchendo o formulario existente ao cabo desta páxina e facendo mención expresa á área de especialización e demais consideracións que consideres oportuno.

Avogados recentemente graduados

Apreciamos a mocidade dos recentemente graduados e alumnos de último ano de Dereito que teñan previsto cursar o Máster de Acceso á Avogacía o próximo curso, claramente motivados por poñer en práctica os seus sólidos coñecementos mediante o traballo en equipo e individual, esixente e á vez estimulante.

Os requisitos fundamentais para integrarse no despacho son:

  • Expediente académico sólido.
  • Motivación por desenvolver a súa carreira profesional nun despacho de prestixio.
  • Alto nivel de inglés (valórase o coñecemento doutros idiomas).
  • Capacidade de traballo en equipo.

Entre as calidades persoais que buscamos destaca a empatía, a responsabilidade e un enfoque que contribúa á mellora continua e a procura da excelencia no día a día.

Avogados en formación

Durante todo o ano, contamos con estudantes no seu último ano de carreira ou máster que realizan prácticas a través de convenios de colaboración con diversas universidades e institucións de prestixio.

A experiencia en prácticas é unha oportunidade para coñecer de primeira man como se traballa nun despacho especializado na prestación de servizos xurídicos. Para nós, é unha excelente ocasión para coñecer mellor a cada un deses avogados en formación.

Para realizar prácticas en claim&loyaltySociety, presenta a túa candidatura e o noso departamento de Recursos Humanos valoraraa e informarache sobre os trámites para realizar co servizo de carreiras profesionais da túa universidade para formalizar o convenio.

Intégrate en claim&loyaltySociety

    Responsable do tratamento: claim&loyaltySociety. Finalidades: xestión das consultas recibidas desde a web. Lexitimación: o interese lexítimo de ambas as partes. Destinatarios: non se efectuará comunicación a outras entidades, salvo obrigación ou necesidade legal. Tampouco transferencias a terceiros que non ofrecen garantías adecuadas. Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos, como se explica na política de privacidade. Procedencia dos datos: do interesado.