Áreas de especialización

Dereito bancario e financeiro

O dereito bancario refírese á área do ordenamento xurídico conformada polo conxunto de normas que regulan o funcionamento e boas prácticas das entidades bancarias cos seus clientes, xa sexan consumidores ou profesionais. É dicir, comprende todas as normas e obrigacións ás que ten que axustarse calquera entidade á hora de relacionarse cos seus clientes.

Desde os seus inicios claim&loyaltySociety Avogados conta cun alto grao de especialización neste ámbito.

Especialidades

 • Comisión de apertura: é a porcentaxe de cota que cobran as entidades bancarias no momento de formalización do préstamo hipotecario e que pode oscilar entre un 0,5 e un 1% do importe do préstamo. A comisión de apertura é abusiva cando se aplica indebidamente ou con falta de transparencia. Por exemplo, cando do pagamento da comisión non comporte ningún servizo efectivo que deba de realizar a entidade. A nulidade da cláusula permite ao cliente recuperar o abonado cos intereses legais desde o abono.
 • Gastos de formalización do préstamo: son os gastos para facer fronte aos honorarios ou aranceis de notario, rexistrador da propiedade, xestoría e taxación. A cláusula que impoña ao consumidor a totalidade dos gastos pódese considerar nula e o efecto que pode comportar é a devolución do 50 % do importe da factura de notaría e o 100 % da factura de rexistro da propiedade, xestoría e taxación, así como o abono dos intereses legais desde a data de cada abono.
 • Tarxetas e créditos revolving: as tarxetas ou créditos revolving poden declararse como nulos por ser usurarios ao establecer un interese remuneratorio moi elevado ou porque os intereses remuneratorios e a modalidade de pago revolving non superan os controis de incorporación e trasparencia, é dicir, que o cliente non ten posibilidade de coñecer o contido das cláusulas ou que, aínda que figuren no contrato, non é suficiente para que o cliente poida comprender a carga económica que levan aparelladas. A nulidade do contrato ou da cláusula permite ao cliente recuperar todas as cantidades que abonase polo contrato no que exceda do principal do préstamo ou o abonado pola aplicación da cláusula.
 • Comisión de posicións debedoras: a comisión de posicións debedoras vencidas pode ser abusiva cando non responde a criterios cuantitativos ou cualitativos no incumprimento do consumidor ou cando non responde a un servizo efectivamente prestado pola entidade, como é o caso, por exemplo de que a entidade devindique a comisión de forma automática por un incumprimento sen realizar ningún tipo de xestión e sen tomar en consideración o tempo ou entidade do incumprimento. A nulidade da cláusula permite ao cliente recuperar o abonado cos intereses legais desde o abono.
 • Intereses moratorios: a cláusula de intereses moratorios tamén pode ser nula cando sancionan o feito de que o consumidor incorra en mora cunha diferenza que supere en máis de 2 puntos o tipo de interese remuneratorio aplicable ao contrato de préstamo hipotecario ou persoal. A nulidade da cláusula permite ao cliente recuperar o abonado cos intereses legais desde o abono.
 • Vencemento anticipado: a facultade que se reserva a entidade de dar por vencido o préstamo por calquera incumprimento, esixindo o importe non vencido ao consumidor, tamén se pode considerar abusivo naqueles casos nos que devandito incumprimento non é o suficientemente grave ou importante como para dar por vencido o préstamo de forma anticipada, posto que os contratos son de obrigado cumprimento para as partes asinantes, sen que a entidade póidase reservar o dereito para desistir do mesmo por un mero incumprimento formal ou accesorio.
 • Cláusulas de chan: as cláusulas que limitan a variabilidade do tipo de interese, comunmente coñecidas como cláusulas de chan, poden ser declaradas nulas se non superan o control de incorporación ou o dobre control de transparencia, é dicir, aquelas cláusulas de chan que o cliente non pode coñecer ou que, aínda coñecéndoas, non pode comprender a carga económica das mesmas no préstamo.
 • Cláusula 360.
 • Cláusula de redondeo á alza.
 • Microcréditos e micropréstamos.
 • Hipotecas multidivisa.
 • Hipotecas inversas.
 • Produtos financeiros complexos (swaps, accións, obrigacións, valores, estruturados, cestas de valores, bonos ou débeda subordinada).
 • Execucións hipotecarias.
 • Afianzamento indebido.
 • Cesión de créditos.
 • Negociacións con entidades financeiras e fondos voitres.
 • Obtención de financiamento.
 • Cláusulas rebus aprazamento de débeda.

Dereito procesual e arbitraxe

Prestamos asesoramento en situacións de conflito de natureza civil e mercantil. Ademais dos mellores especialistas na área, en cada caso intervén algún dos principais expertos na materia sustantiva que se debata (en moitas ocasións, avogados doutros grupos de práctica do despacho). O propósito é achegar valor engadido aos clientes en cada negociación, en cada preito e en cada arbitraxe.

Para nós, é unha prioridade coñecer as singularidades de cada sector: banca e finanzas, telecomunicacións, construción, inmobiliario, farmacéutico, etc. Este entendemento das necesidades e preocupacións do cliente permítenos apreciar as dimensións de cada conflito e achegar unha vantaxe competitiva a nivel nacional e internacional.

Especialidades

Arbitraxes

 • Ad hoc.
 • Administrados polas principais cortes de arbitraxe.

Accións de responsabilidade e indemnizacións.

 • Responsabilidade contractual e extracontractual. Responsabilidade civil.
 • Responsabilidade por produto.
 • Responsabilidade profesional, incluída a sanitaria.

Conflitos societarios

 • Conflitos entre accionistas.
 • Execución de pactos parasociales.
 • Accións de responsabilidade contra administradores.
 • Impugnación de acordos sociais e decisións do Consello de Administración.

Contratos civís e mercantís

 • Arrendamentos urbanos e propiedade horizontal.
 • Condicións xerais da contratación.
 • Contratos de axencia, distribución, concesión e franquías.
 • Procedementos de resolución e rescisión contractual.
 • Procedementos sobre validez, interpretación e execución de contratos civís e mercantís.
 • Propiedade, posesión, transmisión e administración de bens inmobles.
 • Reclamacións de cantidade.

Procesos de execución

 • Execución en España de resolucións xudiciais e arbitrais estranxeiras.
 • Garantías persoais e reais.
 • Letras de cambio, cheques e pagarés.
 • Títulos xudiciais.
 • Procedementos monitorio e cambiario.

Procesos en materia de dereitos fundamentais e Dereito sucesorio

 • Infracción dos dereitos á honra, intimidade e a propia imaxe.
 • Determinación e integración do caudal hereditario, impugnación de disposicións testamentarias e partición de herdanza.

Asesoramento permanente

Dereito civil

O dereito civil rexe as relacións privadas e económicas entre as persoas físicas e xurídicas: compravendas, accidentes de tráfico, préstamos, obras, arrendamentos, divorcios, herdanzas ou contratos, entre todas as materias que integran a orde xurisdicional civil.

Ofrecemos a mellor asistencia xurídica en todo tipo de reclamacións xudiciais, asesoramento e redacción de contratos, asistencia en herdanzas e demais asuntos testamentarios, problemas de comunidades de propietarios, crises familiares ou de parella, vicios construtivos e, en xeral, calquera procedemento na xurisdición civil.

Defendemos os intereses dos nosos clientes para que non se vexa afectado o seu patrimonio.

Especialidades

  Procesos civís e hipotecarios, declarativos e executivos

  Arrendamentos Urbanos e Propiedade Horizontal

  • Redacción e asesoramento en contratos de arrendamento, venda, opción de compra, zona.
  • Arrendamentos.
  • Asesoramento en materia urbanística, Xunta de Compensación, expropiacións.
  • Reclamacións de cantidade.
  • Asesoramento en operacións de compravenda.
  • Comunidade de propietarios.

  Resolución e rescisión contractual. Reclamacións de cantidade

  Dereito de Tráfico e Seguridade Viaria -Indemnizacións-

  • Laborais ou in itinere.
  • Atropelos.
  • Reclamación de todo tipo de indemnizacións relacionadas con accidentes de circulación.
  • Lesións.
  • Falecemento.
  • Incapacidades.
  • Alcoholemias.
  • Reclamación a compañías aseguradoras.

  Dereito sucesorio

  • Informes de testaría.
  • Aceptación de herdanza.
  • Reclamación de lexítimas e legados.
  • Declaracións de herdeiros xudiciais e notariais.
  • Partición de herdanza.
  • Adxudicacións sucesorias.
  • Planificación da sucesión da empresa familiar.
  • Herdanzas internacionais.
  • Conflitos inmobiliarios derivados da herdanza.

  Dereito de familia

  • Separación, divorcio e nulidade civil.
  • Sociedade de lucrativas.
  • Liquidación do réxime económico matrimonial.
  • Convenio regulador.
  • Nulidade eclesiástica.
  • Unións de feito.
  • Custodia compartida.
  • Réximes económico-matrimoniais e acordos prematrimoniales.
  • Filiación, adopción, emancipación e patria potestade.
  • Dereito do menor, síndrome de aliñación parental.
  • Incapacidades, tutelas e patrimonio protexido.
  • Dereito internacional.
  • Subtracción internacional de menores.
  • Outras materias do dereito de familia.

  Propiedade

  • Copropiedade.
  • División da propiedade. Deslinde.
  • Dereito de accesión.
  • Comunidade de bens.
  • Acción reivindicatoria. Servidume. Usufruto.
  • Tercería de mellor dereito e de dominio.
  • Rexistro da propiedade.

  Dereito mercantil e societario

  O dereito mercantil regula o conxunto de normas relativas aos comerciais no exercicio da súa profesión, aos actos de comercio legalmente cualificados como tales e ás relacións xurídicas derivadas da realización destes. Isto é, en termos amplos, a rama do dereito que regula o exercicio do comercio polos distintos operadores económicos no mercado.

  O noso departamento de mercantil está considerado un dos máis prestixiosos e con maior recoñecemento do sector xurídico galego. Os profesionais que integran a firma participaron en operacións de gran volume e complexidade técnica: private equity, capital de risco, fusións e adquisicións de empresas (incluíndo procedementos de due diligence) e todo tipo de operacións societarias.

  Os nosos servizos engloban todas as funcións de asesoramento societario, preparación de escrituras de todo tipo de operacións societarias, funcións de secretaría e asistencia en consellos de administración, xuntas xerais e a redacción dos acordos societarios correspondentes.

  Ademais, a prestación de servizos inclúe tamén o asesoramento no cumprimento da normativa reguladora de protección de datos, análises, revisión e mellora, no seu caso, dos ficheiros existentes, así como do documento de seguridade.

  Especialidades

  Dereito societario

  • Constitución de sociedades (Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Civís, Cooperativas etc.)/ etc.), filiais e sucursais.
  • Reformas e adaptacións estatutarias.
  • Asistencia a secretarías de Consello.
  • Reestruturacións empresariais.
  • Obrigacións e responsabilidade de accionistas, socios e administradores ou conselleiros.
  • Acordos sociais.
  • Ampliación e redución de capital.

  Contratación mercantil

  • Contratos comerciais, axencia, comisión, mandato, mediación mercantil, distribución, franquía e subministración.
  • Licenzas e contratos de outsourcing, engineering e factoraxe.
  • Contratos de obra e industria, ou de servizos.
  • Garantías reais e persoais.
  • Contratos asociativos.
  • Contratos de fretaxe, leasing, renting e arrendamento de negocio.
  • Compravenda a prazos, a proba, de praza a praza, sobre mostrario.
  • Compravenda de entidades mercantís.
  • Contrato de depósito regular e irregular.
  • Contratos publicitarios.
  • Fianza, peñor e hipoteca.

  Procesos xudiciais mercantís

  • Responsabilidade contractual e extracontractual.
  • Responsabilidade de administradores.
  • Responsabilidade profesional.
  • Conflitos empresariais.
  • Reclamación de débedas.
  • Pólizas crediticias, garantías hipotecarias.
  • Letras, cheques e obrigas de pagamento.
  • Procesos monitorios e cambiarios.
  • Execución de títulos xudiciais e non xudiciais.
  • Impugnación de acordos sociais.

  Procesos especiais

  • Defensa da competencia.
  • Condicións xerais de contratación.
  • Competencia desleal.
  • Publicidade ilícita.
  • Propiedade industrial e intelectual.
  • Procedementos xudiciais comunitarios.

  Concurso de acredores: Reestruturacións e insolvencias

  • Representación de acredores e da empresa falida:
   • Comunicación de crédito.
   • Seguimento do seu recoñecemento.
   • Incidentes relacionados con crédito.
  • Instancia do proceso concursal:
   • Análise económica-xurídica preconcursal.
   • Solicitude do concurso.
   • Plans de viabilidade.
   • Asesoramento na fase de liquidación.
  • Exercicio do cargo de administrador concursal:
   • Actuación como letrado da administración concursal.
   • Actuación como economista da administración concursal.
   • Actuación como administrador único en procedementos abreviados.

  Dereito Bancario e seguros

  • Contratación bancaria.
  • Entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito.
  • Garantías bancarias.
  • Intervención das entidades de crédito no mercado de valores.
  • Dereito de seguros.
  • Actividade aseguradora.
  • Dereitos do asegurador, do tomador do seguro e do asegurado.
  • Seguros de danos.
  • Seguros de persoas.
  • Seguros específicos.
  • Plans de pensións.

  Propiedade Industrial

  A propiedade industrial é un conxunto de dereitos exclusivos que protexen tanto a actividade innovadora manifestada en novos produtos, novos procedementos ou novos deseños, como a actividade mercantil, mediante a identificación en exclusiva de produtos e servizos ofrecidos no mercado, onde se inclúen as seguintes materias:

  • Marcas e nomes comerciais: solicitudes para a obtención de títulos, execucións de oposición fronte marcas incompatibles e asesoramento en contratos de cesión ou licenza.
  • Patentes e deseños industriais: rexistro e seguimento específico para a protección dos activos das empresas fronte a intrusións de terceiros.
  • Dominios da internet: procura das solucións necesarias para resolver os conflitos con nomes de dominios na Rede como solución arbitral e xurisdicional de controversias, negociacións ou rexistros preventivos, entre outros.
  • Protección de segredos industriais: consultoría en contratos e acordos de confidencialidade, segredos comerciais e de cesión ou transferencia de tecnoloxía, franquías.
  • Due diligence: estudos preventivos para verificar o grao de protección de bens intangibles, identificando a situación na que se atopan e propoñendo as medidas correctoras adecuadas.

  Competencia

  Tanto as grandes corporacións como as pemes requiren dunha adecuada prevención, protección e defensa que lles permita sobrevivir no mercado e defenderse de prezos de explotación ou prezos predatorios, entre outros moitos riscos, podendo atopar en claim&loyaltySociety un asesoramento xurídico especializado nas seguintes materias:

  • Acordos comerciais: análise da legalidade de pactos de distribución ou subministración.
  • Posición de dominio: cando unha compañía goza de posición de dominio nun determinado mercado, calquera movemento pode danar a competencia. Un asesoramento especializado vólvese vital.
  • Competencia desleal: determinadas actuacións desleais, pola súa entidade, poden danar a competencia no mercado: dumping, dependencia económica ou explotación da reputación allea, por exemplo.
  • Defensa ante expedientes sancionadores: asistencia xurídica en caso de apertura de expediente por parte da Comisión Nacional da Competencia ou dos órganos competentes das Comunidades Autónomas

  Dereito penal

  O dereito penal é o conxunto de disposicións xurídicas que regulan a potestade punitiva do Estado relacionando feitos estritamente determinados pola lei cunha pena, medida de seguridade ou corrección, como consecuencia de realizar un determinado acto. O seu obxectivo é o de asegurar os valores elementais para a sa convivencia dos individuos dunha sociedade. Este conxunto de normas xurídicas refírese sempre ao delincuente, ao delito e ás penas.

  Pódese distinguir unha clasificación dentro do dereito penal: dereito penal substantivo, dereito penal adxectivo ou procesual penal.

  O dereito penal substantivo é o que se coñece como código penal ou leis penais e onde se atopan as normas promulgadas polo Estado, establecendo os delitos e as penas. O dereito procesual penal é o conxunto de normas destinadas a establecer o modo de aplicación daquelas.

  Cando está en xogo a liberdade, a honra e o patrimonio da persoa, os nosos profesionais ofrecen o mellor asesoramento, partindo de que é fundamental trazar unha liña de defensa desde o principio para obter un resultado satisfactorio para os intereses do cliente.

  Especialidades

  Defensa

  • Defensa en xuízos penais.
  • Defensa en xuízos con xurado.
  • Defensa en xuízos de menores.
  • Asistencia ao detido ante a Policía e nos Xulgados.

  Acusación

  • Acusación penal: denuncias e querelas.
  • Acusación particular e acusación popular.

  Materias

  • Delitos económicos: apropiación indebida, estafa, falsidades, delitos societarios, branqueo de capitais, insolvencia punible ou falsificacións.
  • Delitos contra a persoa: lesións, homicidio ou asasinato.
  • Delitos de tráfico: alcoholemias, exceso de velocidade, condución sen carné, desobediencia á autoridade, condución temeraria e omisión do deber de socorro.
  • Delitos contra o patrimonio: roubo, furto, receptación, danos, defraudacións.
  • Delitos contra a saúde pública: tráfico de drogas e estupefacientes.
  • Delitos administrativos e políticos: suborno, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociacións prohibidas, corrupción en custodia documental.
  • Delitos contra a Facenda Pública: delito fiscal.
  • Delitos de violencia doméstica.
  • Delitos contra o medio ambiente e urbanísticos: contra a ordenación do territorio.
  • Delitos contra o patrimonio histórico.
  • Delitos de incendios.
  • Delitos contra a liberdade: detención ilegal, secuestro, ameazas, coaccións, tortura e contra a integridade moral.
  • Delitos contra a honra: calumnia e inxuria.
  • Delitos contra a seguridade social e o dereito dos traballadores.
  • Delitos contra a liberdade sexual: agresión sexual, abuso sexual ou acoso sexual.
  • Delitos contra a intimidade: descubrimento e revelación de segredos, violación de morada.
  • Delitos contra os dereitos e deberes familiares: abandono de familia, falta de pagamento de pensións ou subtracción de menores.
  • Delitos contra a propiedade intelectual e industrial.
  • Delitos contra os estranxeiros.
  • Delitos contra a administración de xustiza: prevaricación, encubrimento, acusación e denuncias falsas, simulación de delitos, falso testemuño, obstrución á xustiza, deslealdade profesional, quebrantamento de condena.
  • Delitos contra a Constitución: contra as institucións de Estado, contra os dereitos fundamentais e liberdades públicas, cometidos por funcionarios.
  • Delitos contra a orde pública: atentados contra a autoridade, resistencia e desobediencia, tenza, tráfico e depósito de armas.
  • Usurpación de estado civil, de funcións públicas, intrusismo.
  • Calquera outro delito.
  • Faltas.

  Recursos

  Tratamento da privación de liberdade

  • Petición de liberdade provisional.
  • Petición de indultos.
  • Solicitude do terceiro grao penal.
  • Solicitude da liberdade condicional.

  Dereito laboral

  O dereito laboral encárgase de regular as relacións que se establecen por mor do traballo humano dependente e por conta allea. Trátase do conxunto de regras xurídicas que garanten o cumprimento das obrigacións das partes que interveñen nunha relación de traballo. Enténdese como tal aquela actividade dependente que un individuo desenvolve por conta dun empleador co obxectivo de transformar o mundo exterior e mediante a cal obtén os medios materiais ou bens económicos para a súa subsistencia.

  É importante determinar que as fontes do dereito laboral para desenvolver e establecer a xustiza que se estima pertinente son varias. En concreto, cabería destacar os tratados internacionais, a Constitución, as leis, os regulamentos, os convenios colectivos ou o contrato de traballo.

  Especialidades

  • Contratos de traballo.
  • Reclamacións de cantidade e dereitos.
  • Despedimentos e sancións. Réxime disciplinario laboral.
  • Mobilidade xeográfica e funcional. Mobilidade internacional e en grupos empresariais.
  • Modificación substancial das condicións de traballo.
  • Permisos e excedencias.
  • Despedimentos colectivos e expedientes de suspensión ou redución de xornada de traballo.
  • Conflitos colectivos.
  • Incapacidades.
  • Pensións.
  • Asesoramento sobre acoso laboral ou mobbing.
  • Dereito sindical. Políticas sindicais. Negociación e planificación de acordos marco, convenios colectivos ou acordos de empresa.
  • Grupos empresariais.
  • Seguridade social.
  • Dereito penal-laboral. Asesoramento e defensa xudicial.
  • Prevención de riscos laborais.
  • Reestruturacións de empresas.
  • Asesoramento e tramitación de subvencións laborais por contratación.
  • Dereito sobre altos cargos.
  • Contrato alta dirección.
  • Contratas e subcontratas laborais. Cesión ilegal de man de obra e o delito social.

  Dereito administrativo

  O dereito administrativo regula as relacións entre a Administración e o cidadán e entre as Administracións entre si. O termo cidadán inclúe a sociedades, asociacións, fundacións etc., mentres que o de Administración abarca empresas públicas, fundacións públicas ou outro tipo de entes administrativos.

  Os nosos profesionais están especializados na obtención de licenzas de calquera tipo (obra, primeira ocupación, ocupación da vía pública e telecomunicacións, de condución etc.), en contratación administrativa e en dereito administrativo sancionador (multas de tráfico, posesión de drogas ou alteracións do orde público).

  A defensa de particulares e empresas fronte á Administración é unha tarefa que esixe un alto grao de cualificación xurídica pola súa especialización, posto que é acredora dun coñecemento amplo do dereito administrativo e contencioso administrativo.

  Especialidades

  • Oposicións e concursos: cando no seo de calquera oposición, concurso ou concurso-oposición se produce unha lesión nos dereitos de candidato.
  • Contratos e concesións administrativas: a defensa dos intereses das empresas que concursan coa Administración e a xestión do contrato administrativo.
  • Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, sendo especialmente importante a obtención de indemnizacións a favor de coidadores non profesionais que prestan atención personalizada aos seus maiores na contorna familiar.
  • Urbanismo e expropiación forzosa.
  • Responsabilidade das Administracións Públicas por calquera tipo de xestión de servizos públicos, subministracións ou consultoría técnica: solucionamos de forma áxil e profesional o problema, reclamando o principal e os intereses moratorios, así como os danos e perdas que a falta de pagamento causase.
  • Indemnización polos danos causados pola Administración: polas lesións que sufran os bens e dereitos do administrado como consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
  • Expedientes sancionadores administrativos: prestamos asesoramento sobre as posibilidades que poidan existir para revogar a resolución sancionadora e evitar así calquera diminución patrimonial derivada do seu aboamento.
  • Estranxeiría: asesorámosche e asistimos en materia de estranxeiría, o cal implica as seguintes actividades:
   • Residencia e traballo:
    • Residencia por arraigamento social, laboral ou familiar.
    • Permisos de residencias.
    • Modificacións de tarxetas de residencia.
    • Reagrupación familiar.
    • Asistencia a avogados por denegación de entrada a España.
   • Comunitarios:
    • Inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros.
    • Tarxeta residencia de familiar de cidadáns da Unión para os familiares de cidadáns da Unión Europea que non pertenzan a ningún país da unión.
   • Expulsións e rexeitamentos en fronteira:
    • Asistencia en comisaría e xulgados ante unha expulsión.
    • Asistencia en centro internamento de estranxeiros.
   • Recursos administrativos e xudiciais contra denegacións de residencia; renovacións ou tarxeta de longa duración por antecedentes penais e calquera outra circunstancia, así como solicitude de medidas cautelares durante a tramitación do recurso; e igualmente para expulsións ou rexeitamentos en fronteira, medidas cautelarísimas para situacións de especial urxencia, asistencia a detidos, incoación de procedementos de expulsión, internamento en centros específicos, cancelación antecedentes penais e policiais.
  • Procedementos administrativos e recursos ante a xurisdición contencioso-administrativa.

  Dereito financeiro e tributario

  As empresas e os profesionais enfróntanse a unha contorna normativa moi complexo, cambiante e esixente que dificulta a xestión fiscal da súa actividade. Ademais, o control exhaustivo por parte das autoridades provoca un elevado grao de conflitividade e excesiva litixiosidade no ámbito fiscal.

  O noso asesoramento está orientado a optimizar e controlar o cumprimento das súas obrigacións, poñendo especial coidado en previr e reducir o risco fiscal da súa actividade. Así mesmo, encargámonos de defender os intereses dos suxeitos pasivos en calquera tipo de conflito coas autoridades fiscais.

  En materia tributaria, contamos cun equipo altamente especializado e con experiencia no asesoramento fiscal de todo tipo de produtos e transaccións de ámbito nacional e internacional. Expomos a tributación dos nosos clientes mediante solucións personalizadas e inicialmente planificadas, co fin de que os resultados sexan eficaces e seguros.

  Especialidades

  Fiscal

  • Planificación fiscal de operacións, deseño de estruturas fiscalmente eficientes, reestruturacións, adquisicións.
  • Documentación de operacións vinculadas.
  • Fiscalidade internacional, incluíndo asesoramentos a investimentos estranxeiros en España e investimentos españois no estranxeiro.
  • Planificación patrimonial.
  • Inspeccións tributarias.
  • Adiamentos/fraccionamentos de débedas.
  • Expedientes de derivación de responsabilidade a nivel tributario.
  • Reclamacións económico-administrativas.
  • Procesos xudiciais contencioso-administrativos.
  • Consultas ante a Dirección Xeral de Tributos.
  • Due diligences tributarias.
  • Fiscalidade xeral.

  Contable

  • Organización e posta en marcha da contabilidade oficial.
  • Confección de contabilidade consonte a lexislación mercantil.
  • Regularización, peche da contabilidade e obtención das contas anuais.
  • Análise dos balances obtidos.

  Auditoría

  • Auditorías de empresas por membros rexistrados no ROAC.

  Dereito comunitario e internacional

  O dereito comunitario ten unha importante transcendencia na toma de decisións das empresas. A realidade actual pon de manifesto a imparable internacionalización das relacións xurídicas en múltiples ámbitos: contratos, sociedades, familia, sucesións, inmobiliario, propiedade intelectual e industrial, responsabilidade civil, estranxeiría, etc.

  A amplitude da normativa existente, a pluralidade de dereitos vinculados e a complexa xurisprudencia, obrigan aos operadores xurídicos a demostrar un coñecemento pormenorizado das particularidades que presentan tales situacións para proporcionar unha resposta personalizada e altamente especializada.

  No noso despacho, consolidamos a nosa posición no campo da consultoría nacional ou internacional, coa decidida implicación no asesoramento prestado tanto a clientes nacionais e internacionais, especialmente de países pertencentes ao MERCOSUR e coa confianza que outorga contar cunha organización preparada para brindar unha asistencia integral e de eficacia contrastada.

  Especialidades

  • Seguimento, preparación de informes e asesoramento sobre asuntos obxecto de tratamento polas institucións comunitarias.
  • Análise de compatibilidade co Dereito Comunitario da normativa doméstica en apelacións ante tribunais.
  • Presentación, dirección técnica e representación en procedementos de infracción e recursos ante os tribunais europeos (TPI, TJCE).
  • Asesoramento e xestión das consecuencias da xurisprudencia comunitaria, como, por exemplo, procedementos de devolución de impostos pagos indebidamente ante xurisdicións comunitarias.
  • Asesoramento xeral en materia de aplicación e interpretación do dereito comunitario.
  • Denuncias ante organismos da Unión Europea.
  • Contratación pública comunitaria.
  • Defensa da competencia en contratos mercantís (axencia, distribución, subministración, licenza, franquía, colaboración, joint ventures ou compravenda, entre outros) e asesoramento en negocios con axentes comunitarios.
  • Abusos de posición dominante.
  • Procedementos ante as autoridades de defensa da competencia e xulgados e tribunais.
  • Axudas de Estado.
  • Contratación e comercio internacional.
  • Informes de internacionalización.
  • Ditames en materia de dereito internacional privado e auditorías xurídicas sobre a actuación internacional das empresas.
  • Dereito da Unión Europea.
  • Sucesións internacionais.
  • Dereito de familia internacional.
  • Nacionalidade e estranxeiría.

  Dereito das novas tecnoloxías e protección de datos

  Nunha sociedade cambiante, onde a informática e as telecomunicacións xogan un papel cada vez máis decisivo en todos os ámbitos, especialmente no xurídico, proporcionamos a seguridade necesaria para que a institución, a empresa ou a persoa póidanse centrar na súa actividade. O outsourcing xurídico-tecnolóxico é unha das nosas especialidades, de tal forma que os nosos profesionais intégranse na actividade da empresa, para que a innovación e a creación flúan protexidas. Para iso, levamos a cabo unha aseguranza dos datos persoais, consolidamos a marca do cliente, custodiamos o seu know-how e revisamos as súas campañas publicitarias para que o cliente estea acompañado no seu proxecto empresarial.

  Especialidades

  Comercio electrónico

  A actividade económica na internet vese afectada por unha lexislación ampla e cambiante. Coñecela e aproveitala é unha das claves do éxito na Rede. A presenza en liña dun sitio web corporativo, o desenvolvemento de portais ou as redes sociais, por exemplo, son realidades cada vez máis habituais que implican a necesidade de atender numerosas cuestións xurídicas: lexislación sobre Internet, contratación, consumidores e usuarios ou venda a distancia. Somos conscientes de que o actual contexto socioeconómico converteu a presenza na internet nunha necesidade empresarial. Por este motivo, ofrecemos asesoramento integral sobre as seguintes cuestións:

  • Dereito e Internet: asesoramento xurídico en materia de prestación de servizos da sociedade da información e comercio electrónico. Adaptación á LSSI-CE de todo tipo de páxinas web.
  • Contratación electrónica: implantación de procedementos legais para a venda a distancia, medios de pagamento e non repudio. Redacción de condicións xerais de contratación e revisión de clausulado web.
  • Consumidores e usuarios: análise previa e defensa xurídica en materia de consumo tanto fronte a reclamacións administrativas ou arbitrais como en procedementos xudiciais.
  • Defensa ante expedientes sancionadores: asistencia xurídica en caso de apertura de expediente por parte da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (SETSI) e outras administracións.

  Protección de datos

  Levamos a cabo a implantación da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal nas distintas institucións, entes e organizacións. Facemos noso o respecto á privacidade en todos os seus procesos e logramos non só un cumprimento satisfactorio, senón concibido á medida das necesidades de cada cliente, convertendo así o cumprimento dunha obrigación nunha vantaxe competitiva.

  • Consultoría e auditoría LOPD: solucións adaptadas a cada empresa, adaptando os seus procesos á LOPD.
  • Estudos de impacto: toda operación con datos persoais leva implicacións legais e só unha análise previa á súa posta en marcha permite identificar os riscos, previr as súas consecuencias e reducir custos.
  • Formación interna: a mellor forma de que cada empresa cumpra coa lei é que todos os seus integrantes coñézana, impartindo cursos adaptados ás necesidades de cada cliente, partindo da súa estrutura e contorna laboral.
  • Elaboración de códigos tipo: asesoramento no desenvolvemento e redacción de Códigos Tipo, que permiten adaptar a normativa á problemática de cada concreto sector e achegar valor engadido ás empresas adheridas.
  • Transferencias internacionais: cláusulas contractuais tipo, binding corporate rules ou Safe Harbor, entre outros. Contamos con especialistas en fluxos internacionais de datos, cada vez máis comúns neste mundo globalizado.
  • Defensa ante procedementos sancionadores: asistencia xurídica en caso de inspección por parte da Axencia Española de Protección de Datos ou presentación de recursos.

  Telecomunicacións

  Nun mercado sobreregulado, como o é o das telecomunicacións, contar cun asesoramento xurídico altamente especializado resulta de vital importancia.

  • Relacións con organismos reguladores: tramitación de expedientes ante a Comisión do Mercado das Telecomunicacións e a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.
  • Despregamento de redes: obtención de licenzas de obra para o despregamento de infraestruturas de telecomunicacións.
  • Interconexión e acceso: negociación e redacción de acordos e asesoramento en conflitos en materia de interoperabilidade, acceso indirecto e compartición de infraestruturas.
  • Tarifación adicional: asesoramento no cumprimento do Código de Conduta para prestación de servizos de tarifación adicional, e demais normativa sectorial.

  Propiedade intelectual

  A propiedade intelectual enfróntase a unha ameaza sen precedentes que se manifesta, especialmente, en forma de piratería electrónica, e que obriga a todos os operadores xurídicos a buscar resposta a dúas cuestións: están os activos das empresas protexidos?, gozan as obras de autor, ou os dereitos sobre a mesma, dunha adecuada cobertura legal?

  Prestamos un servizo xurídico especializado orientado a prever conflitos, cubrir necesidades e planificar accións para salvagardar os activos empresariais e os dereitos de autor. Enfocamos o noso servizo á cobertura total fronte aos perigos que entrañan as novas tecnoloxías e as accións delituosas respecto a software, fonogramas, fotografías ou gravacións audiovisuais, entre outros, resultando especialmente significativas as seguintes:

  • Dereito do software: protección de programas informáticos e as súas bases de datos nos procesos crave do desenvolvemento dos mesmos, a súa venda e distribución e o seu control posterior. Asesoramento na xestión de licenzas de software, nas súas relacións con partners e distribuidores ou nos seus contratos con desenvolvedores externos.
  • Aplicacións: análise da adecuación de apps ás políticas para desarrolladores das principais plataformas, tanto móbiles como redes sociais e creación das oportunas licenzas.
  • Protección de dereitos de autor: defensa ante a violación de dereitos morais e de explotación. Redacción de contratos de cesión de dereitos, discográficos, de edición ou de posta ao dispor do público.
  • Royalties e entidades de xestión: negociación do pagamento e liquidación de compensacións por explotación de dereitos, incluíndo a obtención de licenzas ante entidades de xestión como SGAE, Promusicae, VEGAP.
  • Rexistro de obras: tramitación da inscrición de dereitos ante o Rexistro da Propiedade Intelectual, así como nas correspondentes entidades de xestión.

  Publicidade

  Do márketing directo e o merchandising pasouse ao dixital signage e ao behavioural targeting, como cambio que leva aparelladas importantes consecuencias legais que pasan desapercibidas para moitos operadores se non se conta co adecuado asesoramento xurídico. A xestión dos esforzos publicitarios de forma non adecuada pode converter unha campaña proveitosa nun grave problema: violación de dereitos do consumidor, demandas por publicidade enganosa ou desleal ou denuncias por protección de datos.

  Protexemos a imaxe e prestixio das compañías, contando desde o principio co asesoramento especializado e a defensa dos seus intereses.

  • Contratos publicitarios: redacción e negociación de acordos para todo tipo de soportes publicitarios (prensa, radio, TV, Internet ou patrocinios).
  • Campañas tradicionais: análises previas de campañas de publicidade, para garantir o cumprimento coas leis e boas prácticas vixentes no ámbito publicitario.
  • Publicidade dirixida: análise da legalidade daquelas campañas que adaptan a mensaxe ao comportamento do individuo (redes sociais, buscadores, sinalización dixital ou programas de fidelización).
  • Sistemas de autorregulación publicitaria: representación en procesos suscitados ante Autocontrol, o principal e máis representativo sistema de autorregulación publicitaria no noso país.

  Cóntanos máis sobre o teu caso

  Nuevo campo

  Responsable do tratamento: claim&loyaltySociety. Finalidades: xestión das consultas recibidas desde a web. Lexitimación: o interese lexítimo de ambas as partes. Destinatarios: non se efectuará comunicación a outras entidades, salvo obrigación ou necesidade legal. Tampouco transferencias a terceiros que non ofrecen garantías adecuadas. Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos, como se explica na política de privacidade. Procedencia dos datos: do interesado.